MADS.DANQUAH.DK

Speciale: SIP Servlet containere og frameworks
Deltagere:
 • Mads Danquah
 • Abstract:

  Specialet behandler krav og motiverende faktorer for implementeringen af et SIP Servlet framework, og reflekterer over betydningen af åbne standarder i fremtidens kommunikations-netværk.

  Som en introduktion til SIP Servlet frameworket er en SIP Servlet Container blevet designet og delvist implementeret. Undervejs bliver SIP samt eksisterende frameworks til implementering af tele og web-tjenester diskuteret. Den samlede viden fra disse diskussioner bruges efterfølgende til udarbejdelsen af et framework baseret på SIP Servlets.

  Specialet konkluderer at det er muligt for ressourcesvage aktører at implementere en SIP Servlet container. Designet af Frameworket er udarbejdet på baggrund af systematiske overvejelser, og det vurderes at en implementering af designet vil simplificere udviklingen af SIP Servlet applikationer. Designet er ikke blevet implementeret. Endelig konkluderer specialet, at frit tilgængelige implementeringer af de forskellige åbne standarder, der benyttes i SIP baserede kommunkationsnetværk, vil have en gunstig virkning på fremtidens kommunikations-marked.

  Nøgleord: SIP (RFC 3261), SIP Servlets (JSR 116), Containere, J2EE, Java, JAIN

  Telefoni over Internettet
  Deltagere:
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Projektet gennemgår IP-telefoni implementeret efter IETFs anbefaling med SIP og tilhørende protokoller. Hovedtrækkene i reglerne på Telekommunikations-området, der i skrivende stund regulerer teleområdet, bliver beskrevet. En efterfølgende diskussion skitserer igennem 4 scenarier hvordan IP-telefoni fungerer dels som et selvstændigt netværk, dels i sammenhæng med det eksisterende PSTN-netværk. Det konkluderes, at IP-telefoni er en meget sandsynlig afløser af det eksisterende telenet. Dog må problemer med blandt andet alarmtjenester og interopererabillitet mellem udbydere løses før IP-telefoni vil være et egentligt alternativ. De nuværende reguleringer må tilpasses, dels for at være rimelige for en udbyder af IP-telefoni, og dels for at sikre brugernes rettigheder.
  Nøgleord: SIP, IP-telefoni, taletelefonitjenester, regulering

  Digitalt Fotoarkiv
  Deltagere:
 • Troels Krogh
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Rapporten beskriver designovervejelser til et fotoarkiv til Det Danske Spejderkorps, samt et design og implementering af et API til at tilgå datamodel sikkert. I forbindelse med designovervejelserne er der udført en afprøvning af ydelsen ved lagring af billeder i henholdsvis en database og et filsystem. Afprøvningen viste at et filsystem klart er at fortrække ved sekventiel adgang til filer. Der er lavet en delvis implementation af fotoarkivet, samt en afprøvning af APIet. I store træk er test en succes, men der er dog fejl.
  Nøgleord: Database, Billede, PHP, DDS, PostgreSQL

  XML-sprog til diagramgenerering via XSLT fra en webservice
  Deltagere:
 • Ulf Holm Nielsen
 • Thomas Riisbjerg
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Denne rapport omhandler udviklingen af en webservice, der tilbyder transformering af et domænespecifikt XML sprog til forskellige diagrammer, repræsenteret i SVG. Projektet er udarbejdet i samarbejde med IBM Zurich Research Lab med det form&oring;l, at repræsentere og visualisere resultater fra et passagersimuleringssystem udarbejdet hos IBM. Følgende diagramtyper er understøttet: lagkagediagram, søjlediagram samt punktdiagram. Transformeringen er foretaget med XSLT, hvor hver diagramtype har sin egen XSL stylesheet. Transformeringen fungerer efter hensigten.
  Nøgleord: XML SVG PDF iText Stylesheet XSL XSLT Webservices SOAP.

  Escape Analysis in the Jikes RVM
  Deltagere:
 • Ulf Holm Nielsen
 • Thomas Riisbjerg
 • Troels Krogh
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  This paper describes how escape analysis can be used to determine whether an object has a lifetime greater than its scope. An escape analysis algorithm is implemented in the Jikes RVM's optimizing compiler. The results indicate that for some programs as many as 50% of all allocation sites do not escape the creating method. Suggestions on how this information can be used to implement stack allocation in the Jikes RVM are given.

  Blaster
  Multiplayer netværksspil i C++

  Deltagere:
 • Ulf Holm Nielsen
 • Thomas Riisbjerg
 • Troels Krogh
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Projektets formål har været at designe og implementere et multiplayer netværks spil samt en bane editor til dette spil. Det var et krav at spillet og editoren skulle kunne køre på flere computerplatforme, nemlig MacOS X og Windows. For at kunne køre på flere platforme blev spillet programmeret C++, udelukkende ved brug af API der er tilgængelige på flere platforme. Til grafik er benyttet OpenGL og SDL, til netværk er benyttet SDL_net. Editoren blev implementeret i Java.

  Spillet er designet godt men implementeringen virker ikke som planlagt. Netværks delen virker kun delvis, pga tidspres blev denne aldrig færdig. Selve grafik delen og resten af spillet fungerer som planlagt. Editoren er implementeret og designet på tilfredsstillende vis og fungerer præcis som ventet.

  Den medfølgende CD indeholder al kildetekst samt programmet i binær form.


  The goal of this paper was to design and implement a cross-platform multiplayer game along with a level editor. The game and editor were required to run on both MacOS X and Windows.

  In order to implement the game across several platforms the game was programmed in C++ using APIs available on both platforms. The graphics were drawn using OpenGL and SDL, and SDL_net was used to implement the networking code. In order to implement a cross-platform GUI, the editor was implemented in Java.

  The game is well-designed, however the implementation does not work as expected. The networking code only partially works and was not finished due to time restraints. The rest of the program works as expected. The editor was implemented to a satisfactory degree and works as expected.

  The accompanying CD contains the full source code as well as compiled versions of the programs.

  Raytracing

  Deltagere:
 • Ulf Holm Nielsen
 • Thomas Riisbjerg
 • Morten Hartlev Poulsen
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Projektets formål er at udvikle en avanceret raytracer, der er i stand til at generere billeder med Monte Carlo og Photon Mapping metoder. Yderligere skal en læser være i stand til at skrive sin egen raytracer efter at have læst rapporten.

  Selv om formidlingen af rapporten ikke blev som ventet, er det projektgruppens mening at den præsenterede teori stadig med fordel kan benyttes. Selve raytraceren opnår næsten alle dens mål, bortset fra evnen til at håndtere farvede overflader kombineret med photon mapping, samt muligheden for at følge diffuse stråler i visse tilfælde. Der præsenteres forslag til hvordan den manglende funktionalitet implementeres.

  Nøgleord: Raytracing, Photonmapping, Java, Datalogi, strålesporing


  The aim of this paper is to develop an advanced raytracer capable of rendering images with the Monte Carlo and the Photon Mapping methods. Further more, a reader should be able to write his own raytracer upon reading the paper.

  While the educational value of the paper did not turn out as expected, it is our belief that the ideas presented in the paper are of some value to the reader. Also, the actual raytracer almost achieves all of its goals, only lacking the ability to handle colored surfaces in conjunction with photon mapping as well as being able to follow diffusely reflected rays under certain circumstances. Suggestions for implementing the missing features are presented.

  The raytracer was implemented in Java, the included CD-ROM contains the full source-code as well as compiled binaries.

  Keywords: Raytracing, Photon mapping, Java, Computer Science

  Computerarkitektur

  Deltagere:
 • Faraz Butt
 • Ulf Holm Nielsen
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Projektets formål har været at udarbejde et undervisningsforløb i grundlæggende maskinarkitektur til gymnasiet. Rapporten gennemgår en række lærings-filosofier heriblandt konstruktivisme, positivisme, empirisme, behaviorisme samt undervisnings-metodik. Der blev udarbejdet et elevmateriale, læremateriale,et forslag til afvikling af undervisningsforløbet, samt program til simulering af en simpel computer. Undervejs argumenteres der for brugen af de forskellige teorier til de forskellige faser af udarbejdelsen.

  Nøgleord: Konstruktivisme, Positivisme, Undervisning, Datalogi,Gymnasium.

  The goal of this project was to develop a study in basic machine architecture for use in high-school. The paper examines a number of learning-philosophies, including constructivism, positivism, epirism, behaviorism and teaching-methodology. A curriculum and a teacher-guide, a recommendation on how to carry out the lessons was prepared along with a program able to simulate a simple computer. Throughout the paper arguments for using the various theories at various stages are discussed.

  Keywords: Constructivism, Positivism, Teaching, Computer Science,High-school

  Komprimering
  Implementering og test af lossless komprimering

  Deltagere:
 • Adam Hayeem
 • Torbjørn Nielsen
 • Morten Poulsen
 • Jonas Hansen
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Formålet med dette projekt er, at finde den komprimeringsalgoritme som er mest effektiv til at komprimere tekstfiler, hvor effektiviteten måles udfra komprimeringstiden i forhold til komprimeringsgraden. Dette har vi gjort ved at kigge på fire komprimeringsalgoritmer: LZW, LZ77, Huffman og Shannon-Fano. Vi har herefter opstillet en analytisk model, hvor vi teoretisk og eksperimentelt har bestemt de fire algoritmers komprimeringsgrad og hastighed. Denne model viste sig at være mest anvendelig på mindre filer, som fylder mindre end en megabyte. I rapporten blev der fundet følgende konklussion: Vi kan konkludere, at det var muligt at opstille en model over komprimeringstiden kontra komprimeringsgraden, selvom denne aldrig blev optimal p.g.a. mange fejlfaktorer. Vi kan udfra modellen konkludere, at LZW er den mest effektive algoritme til komprimering af tekstfiler. Dette kan modellen dog kun sige er gældende for små filer.


  Arsenholdige kampstoffer i Bornholmer Dybet

  Deltagere:
 • Michael Kjær
 • Jette Louise Petersen
 • Kristoffer Hansen
 • Naqae Ahmad
 • Helle Torp Christensen
 • Rasmus Quistgaard
 • Mads Danquah
 • Abstract:
  Rapporten beskæftiger sig med de arsenholdige krigskampstoffer, der blev dumpet i Bornholmerdybet efter 2. verdenskrig, og de problemer det kan medføre for havmiljøet. Vi har valgt at kigge på de arsenholdige kampstoffer, Clark I, Clark II, Adamsite og især Lewisite.

  Rapporten tager udgangspunkt i et litteraturstudie skrevet ved RUC.s institut for biologi og kemi, omhandlende .arsen i det marine miljø. Derudover har vi indhentet forskellig faglitteratur omkring hydrografi, kemien bag arsenforbindelserne, toksicitet samt akkumulering.

  For at give en kontinuert sammenhæng i opgaven har vi valgt at bygge teori afsnittene op på følgende måde. Vi starter med en beskrivelse af de arsenholdige kampstoffer og derefter en beskrivelse af de nedbrydningsprodukter vi ønsker at behandle. Videre beskrives den toksiske effekt og konsekvens af arsen. Som uddybning af dette kommer vi ind på arsens påvirkning af de indre processer. Afsluttende tager vi fat på hvordan arsen akkumulere, således at vi kan klarlægge hvilke konsekvenser arsen og de andre skadelige stoffer kan have for fisk og mennesker.